امروز چهارشنبه, 29 فروردین , 1403 آرزومند بهترین ها برای شما

گیاه اکیناسه را بیشتر بشناسیم

اکیناسه یکی از گیاهان دارویی است. جنس اکیناسه ﺷامل نه گونه است که  سه گوﻧﺔ آن ﺷامل: , E. angustifolia E. purpurea  و E. pallida دارای خواص درمانی است.

گیاه اکیناسه (سرخارگل) دارای خواص ضد ویروسی است و ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎري ادراري و راه ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ . اﺟﺰاي اﮐﯿﻨﺎﺳﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﯿﺪ در ﮔﺮدش خون را زﯾﺎد و ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﯽ را ﻓﻌﺎل می کند و باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود.

در آﻣﺮﻳﻜﺎ از اواﻳﻞ ﻗﺮن 17 به بعد اکیناسه را ﺑﺮاي درمان ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ، ﺳﺮﻓﻪ، ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻟﺜﻪ و دﻫﺎن وﮔﻠﻮدرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. خاصیت ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ اﻛﻴﻨﺎﺳﻪ در دهه 1920 ﻣﻄﺮح و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻟﻴﺴﺖ National Formulary قرار گرفت. تحقیقات نشان میدهد هم چنان در ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ اﻛﻴﻨﺎﺳﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ به تنهایی یا به همراه سایر گیاهان ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻳﺎ درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ شود. در آﻟﻤﺎن ﺑﺮ روي خاصیت ضد عفونی کنندگی ﮔﻴﺎه اﻛﻴﻨﺎﺳﻪ بررسی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻼﻣﺖ آﻟﻤﺎن، ﻣﺼﺮف اﻛﻴﻨﺎﺳﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﻛﻤﻜﻲ ﺑﺮاي ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ، ادراري را نیز ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮده است

در ایران تحقیقات انجام شده بر روی اکیناسه نشان داده است به دلیل خاصیت ضد باکتری اکیناسه مصرف اکیناسه برای پیشگیری از سرماخوردگی و عوارض آن که عفونت های حاد است توصیه می شود و اثر عصاره آبی گیاه اکیناسه بر ایمنی زایی واکسن ژنی ویروس آنفولانزا بررسی و اثبات شده است و همچنین میتوان به عنوان دهانشویه با کلرهگزیدین به دلیل داشتن نتایج یکسان در بهداشت دهان و کمتر بودن عوارض گیاهان دارویی نسبت به ترکیبات شیمیایی جایگزین کرد

منابع:

1. American Society of Health–system Pharmacists. Herbal companion to AHFS DI., Bethesda, Maryland, USA, 2001; pp: 31-2.

2. Bauer R. Chemistry, Analysis and immunological investigations of Echinacea phytopharmaceuticals, in Wagner H (ed.), immunomodulatory agents from plants. Birkhauser Venag, Basel, Switzwrland. 1999; PP: 41-84

3. O Hara M, Kiefer D, Farrell K, Kemper K. A review of 12 Commonly used medicinal herbs. Arch. Fam. Med. 1998; 7: 523-35.

4- تقی زاده میترا، جاروندی صغری، یاسا نرگس، مروری بر گیاه اکیناسه، فصلنامه گیاهان دارویی، 4، 13-26.

5. محمد باقر رحمتی، رویا فیروزی، محمد مهدی هوشمندی، عبدالمجید ناظمی، یعقوب حامدی، فصلنامه گیاهان دارویی، سال 94 

6. فاطمه روستا، دکتر فاطمه فتوحی، دکتر امیر قائمی، بهناز حیدرچی، دکتر وحیده مظاهری، مریم فاضلی، علی ترابی، محسن غفاری ،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، شماره 14، سال 1391

7. مهدی صفرآبادی، کوروش رضایی، احسان الله غزنوی راد، طب مکمل، شماره3، سال 1391

Leave a comment