عرق خارخاسک غلیظ

عرق خارخاسک غلیظ

حجم محصول

300 سی سی

وزن محصول

300 گرم

طبع محصول

گرم

تعداد در کارتن

24 عدد

دسته بندی

عصاره ها

ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ ﻲ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ، ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب، ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ و ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮم اروﭘﺎ، آﺳﻴﺎ، آﻓﺮﻳﻘﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ .  ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده اسفند ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ دارای ارتفاع 10 تا 60 سانتی متر، گل هایی به پهنای 4 تا 10 میلی متر و پنج گلبرگ زرد رنگ در هر گل می باشد.

ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ داراي ﺧﻮاص ﻣﺘﻌﺪدي از جمله خاصیت ضد ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﭘﺎﻛﺴﺎزي رادﻳﻜﺎل های آزاد و ﻣﻬﺎر ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن چربی اﺳﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ مکانیسم های مختلف ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎي و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاص ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد . از ﺟﻤﻠﻪ مهم ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ گیاه  ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲاﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد بالینی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف توأم ﻋﺼﺎره ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ داروﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻘﺪان ﺳﻤﻴﺖ و ﺧﻮاصﻣﺘﻨﻮع ﺧﺎرﺧﺎﺳﻚ، ﻣﺼﺮف ترکیبات این ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ داروﻳﻲ در رژﻳﻢ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﺎي بیماری های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

  • دفع کننده سنگ های مجاری ادراری و سنگ صفرا
  • تقویت کننده قوای جنسی
  • درمان عفونت داخلی
  • تقویت دستگاه گوارش
  • تقویت عمومی بدن
  • درمان سیاه سرفه و تب و لرز
  • تصفیه خون و کبد
  • مصرف خانم ها در دوران بارداری خطر سقط جنین دارد.
  • افراد دارای تومورهای حساس به هورمون آندروژن

روزی سه بار یک قاشق غذاخوری در نصف استکان آب ولرم قبل از غذا

پاسخگویی واحد ارتباط با مشتری

ضمانت اصالت و کیفیت کالا

خرید بدون واسطه و مستقیم از فیض

ارسال به سراسر کشور در اسرع وقت

عودت با تعویض کالای معیوب