عرق اکیناسه (سرخارگل) غلیظ

عرق اکیناسه (سرخارگل) غلیظ

حجم محصول

300 سی سی

وزن محصول

300 گرم

طبع محصول

گرم

تعداد در کارتن

24 عدد

دسته بندی

عصاره ها

اﻛﻴﻨﺎﺳﻪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﻨﺲ اﻛﻴﻨﺎﺳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﺔ آن ﺷﺎﻣﻞ
E. purpurea و E . pallida ,E. angustifolia ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﮔﻴﺎه قرن ها اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ، ﺳﺮﻓﻪ، ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ، عفونت دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﺑﻌﻀﻲ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود.  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻧﺘﻲ 40 تا 60 سانتی ﻣﺘﺮ رﺷﺪ می ﻛﻨﺪ و داراي ﺳﺎﻗﻪ راﺳﺖ، ﺑﺮگ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﻏﻲ ﺷﻜﻞ و ﻳﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﻪ ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺎي آن اﺳﺖ .ﮔﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎﻗﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻏﻨﭽﻪ ﮔﻞ ﻫﺎ ﺑﺰرگ و ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻌﺎﻋﻲ و ﻣﻲ اي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .رﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻮدي ﻳﺎ اﻓﻘﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺨﺮوط ﮔﻞ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه نیزه اي ﺷﻜﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺔ ﺳﻔﺖ ﻳﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﺗﻴﻐﻲ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد . واژه ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ echinose ﻣﻌﺎدل ﺟﻮﺟﻪ ﺗﻴﻐﻲ است.

 • تقویت کننده سیستم ایمنی بدن
 • پیشگیری و درمان آنفولانزا و سرماخوردگی
 • درمان سینوزیت
 • ضد باکتری
 • ضد ویروس
 • ضد التهاب دهان
 • درمان عفونت های تنفسی
 • پاک کننده خون
 • خانم ها در دوران بارداری
 • کودکان زیر 7 سال
 • افراد مبتلا به بیماری های خود ایمنی و ایدز
 • افراد مبتلا به دیابت
 • افراد دارای آلرژی

اﺟﺰاي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي گیاه اکیناسه شامل ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻠﻴﻚ(ﭘﻠﻲ ﻣﺜﻞ آﻟﻜﺎﻣﻴﺪﻫﺎ و اﺳﺘﻴﻠﻦ ﻫﺎ)،  ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﻣﺸﺘﻘﺎت اﺳﻴﺪ ﻛﺎﻓﺌﻴﻚ  ﻣﺜﻞ( اﻛﻴﻨﺎﻛﻮزﻳﺪ، اﺳﻴﺪ ﺷﻴﻜﻮرﻳﻚ و اﺳﻴﺪ کافئیک) و ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ اﺳﺖ

روزی سه بار یک قاشق غذاخوری در نصف استکان آب ولرم قبل از غذا

پاسخگویی واحد ارتباط با مشتری

ضمانت اصالت و کیفیت کالا

خرید بدون واسطه و مستقیم از فیض

ارسال به سراسر کشور در اسرع وقت

عودت با تعویض کالای معیوب